Ontwikkeling van kinderen in armoede
 

Beleidsplan

Pasuk Foundation is een Nederlandse stichting die zich inzet voor scholingsmogelijkheden voor Filipijnse jongeren, die vanwege hun financiële situatie geen opleiding kunnen volgen. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08143947.

Door middel van dit beleidsplan wenst Pasuk Foundation aan derden inzicht te geven in de manier waarop haar doelstelling wordt verwezenlijkt. In het vervolg van dit plan zal daarom een beschrijving worden gegeven van:

  • de werkzaamheden die Pasuk Foundation verricht
  • de manier waarop Pasuk Foundation geld wil verwerven
  • het beheer van het vermogen van Pasuk Foundation
  • de besteding van het vermogen van Pasuk Foundation

1. Visie
In de Filippijnen kunnen veel jongeren wegens geldgebrek niet naar school. Pasuk Foundation helpt jongeren in de Filippijnen door fondsenwerving in Nederland aan een studiebeurs voor school- of beroepsopleiding. De visie hierachter is dat jongeren met een goed diploma, aanzienlijk betere kansen hebben op het vinden van een baan en inkomen. Met een stabiel inkomen kunnen de scholieren en hun families ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede, en op hun beurt weer anderen helpen.

2. Werkzaamheden
De werkzaamheden van Pasuk Foundation kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, te weten:

  1. werkzaamheden in Nederland
  2. werkzaamheden in de Filippijnen

Ad 1) De werkzaamheden in Nederland bestaan hoofdzakelijk uit het verwerven van fondsen, het onderhouden van communicatie met de donateurs en het begeleiden/monitoren van de projectcoördinatoren en scholieren. Daarnaast werkt Pasuk Foundation samen met andere Nederlandse instellingen, die eveneens werkzaam zijn in de Filippijnen, gezamenlijke scholingsprojecten te initiëren en uit te voeren.

Ad 2) De werkzaamheden in de Filippijnen bestaan uit het selecteren, coachen en het (financieel) begeleiden van scholieren die in aanmerking komen voor een school- of beroepsopleiding. Deze werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd door de projectcoördinatoren, die namens Pasuk Foundation zorg dragen voor een professionele begeleiding van de leerlingen. Er is intensief contact tussen het bestuur en de projectcoördinatoren. De projectcoördinatoren zijn niet in loondienst van Pasuk Foundation en ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.

3. Fondsenwerving
De financiële middelen van Pasuk Foundation zijn op dit moment toereikend om alle aanvragen in behandeling te nemen, waarbij in beginsel een maximumbedrag per scholier wordt gehanteerd.

Pasuk Foundation tracht op verschillende wijzen fondsen te verwerven, te weten door:

  • (periodieke) schenkingen door natuurlijke- en rechtspersonen
  • verkrijgingen krachtens erfrecht
  • subsidies, verstrekt door of namens de overheid.

Teneinde zoveel mogelijk personen te bereiken wordt gebruik gemaakt van diverse moderne media. Op de internetsite www.pasukfoundation.org kunnen geïnteresseerden informatie vinden over het werk van Pasuk Foundation en de manier waarop schenkingen kunnen worden gedaan. Periodiek wordt er aandacht gevraagd via lokale en landelijke kranten voor de werkzaamheden van Pasuk Foundation. Daarnaast worden bestaande donateurs voorzien van informatie via internet en het jaarverslag.

4. Vermogensbeheer
De donateurs doneren jaarlijks eenmalig of periodiek bedragen, waarmee de scholingsprojecten worden gefinancierd.

Dankzij de kleine organisatie kent Pasuk Foundation relatief weinig organisatiekosten. Daarom kunnen wij alle donateurs, gezien de historie, garanderen dat hun sponsorgelden voor minimaal 98% worden besteed aan de scholingsprojecten, aangezien de organisatiekosten worden bestreden met speciaal daarvoor ontvangen giften en subsidies.

De vraag naar liquide middelen is zodanig dat Pasuk Foundation voortdurend geld tot haar beschikking dient te hebben. Tijdelijk overtollige liquide middelen kunnen dan ook niet lang worden gemist. In dit kader is een internetspaarrekening geopend. Het saldo van deze spaarrekening staat ter vrije beschikking van de stichting.

De huidige financiële positie van Pasuk Foundation maakt belegging van middelen anders dan hiervoor vermeld niet mogelijk.

5. Besteding vermogen
Voor de start van het schooljaar wordt er onder verantwoordelijkheid van het bestuur een begroting gemaakt, gebaseerd op de gemaakte projectplannen. De projectplannen worden gemaakt door de projectcoördinatoren in samenwerking met de voorzitter van Pasuk Foundation. Na vaststelling van de begroting door het bestuur worden de gelden in termijnen ter beschikking gesteld aan de projectcoördinatoren. Periodiek en steekproefsgewijs wordt door Pasuk Foundation gecontroleerd of de beschikbaar gestelde gelden zijn besteed in het kader van de projecten, zoals omschreven in de projectplannen.

6. Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders van Pasuk Foundation ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting.

Dit beleidsplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Pasuk Foundation, en voor het laatst herzien op 1 juli 2014.